Logosoft WMS

Logosoft WMS je savremeni program za magacinsko poslovanje. Korišćenjem PDA uredjaja sa bar-kod skenerima omogućava da se robi pri prijemu automatski pamti lokacija na koju je smeštena, čime se uprošćava proces prijema robe.

 

Prilikom isporuke robe, upućuje operatera na tačno mesto gde se roba nalazi vodeći ga optimalnom putanjom i time znatno ubrzava proces.

 

PDA uređaji su Wi-Fi (bežično) povezani sa računarom u magacinu, čime se rad dodatno olakšav

Opis

Details

 WMS

Logosoft WMS 

Omogućava maksimalnu iskorišćenost magacinskog prostora. 
Ubrzava popis i omogućava laku proveru količina
Povećava tačnost zaliha. 
Olakšava raspored robe pri prijemu i prikupljanje robe pri isporuci. 
Automatizuje kontrolu robe prema dokumentaciji pri prijemu i isporuci. 
Optimizuje putanju operatera pri prikupljanju robe, čime ubrzava isporuku.

 
 napredne funkcije
Napredne funkcije
 

Da po izvršenom popisu, izvrši usaglašavanje stanja (višak/manjak ili početno stanje).

Da izvrši poređenje podataka o količinama sa ERP-om TradIS.

Pretrage – filtriranja artikala po sledećim karakeristikama: šifrinazivubar-kodu, po broju bar-kodovakorišćen/nekorišćenaktivan/neaktivandatum kreiranja.

 
 mogucnosti
Ima i mogućnost 

Brisanja artikala, ili proglašavanjem artikala aktivnim/neaktivnim.

Kreiranja početnog stanja sa ili bez neaktivnih artikala (ili artikala sa količinom 0).

Izveštavanja o stanju i promenama u skladištu.

Razmene podataka sa ERP softverom.

 
 podrska
Dodatni benefiti
 

Tehnička podrška telefonom i internetom.

Specifikacija

Specifikacija

Tehničke karakteristike Ne